Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik !

tarafından
44
Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik !

Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Danıştay tarafından alınan karar ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği değişikliği için açılan dava sonuçlandı.

İşte O Karar : Değişiklikle taşımacıların servis aracında yalnızca okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber işçi bulundurmakla yükümlü olduğu karar altına alınmıştır.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği 

Eğitim Sen tarafından açıklan dava sonuçlandı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim Sen tarafından 25 Ağustos 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. hususu ile 12 Eylül 2020 gün ve 31242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğin 4. unsurunun 1. fıkrasının (o) bendindeki değişikliğin, 5. unsurunun 2. fıkrasının (b) bendindeki değişikliğin, 9. unsurun 2. fıkrasının (a ) bendindeki değişikliğin, Süreksiz 2. hususunun, (1).  ve (4). fıkrasında “yeni üretilen” ibaresinin çıkartılması değişikliğin, Süreksiz 3. unsurundaki değişikliğin iptali istemiyle İçişleri Bakanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na karşı açılan davada, Danıştay 8. Daire; Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5. hususunun 2. fıkrasının (b) bendinde değişiklik öncesinde taşımacıların rehber işçi bulundurmakla yükümlü olduğu düzenlemesi yer almakta iken; 25/08/2021 tarihinde yapılan değişiklikle taşımacıların servis aracında yalnızca okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber işçi bulundurmakla yükümlü olduğu karar altına alınmıştır”

Okul Servisleri Yönetmeliği Değişikliği Neler Getiriyor

“Anılan yönetmeliğin 1. hususunda bu yönetmeliğin hedefinin okul öncesi eğitim ve mecburî eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini tertipli ve inançlı hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve hukukî bireylerin yeterlilik ve çalışma koşulları ile kontrol süreçlerine ait adap ve temelleri belirlemek olarak belirtilmiştir. Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin maksadının okul öncesi eğitim yanında  zarurî eğitim çağındaki öğrencilerin  taşıma hizmetlerine de yönelik olarak belirlendiği dikkate alındığında; değişiklikten evvelki düzenlemenin öğrenci taşıma hizmetlerinin nizamlı ve inançlı hale getirilmesi gayesiyle yapıldığı tartışmasız olup, değişikliğin  hangi kamu faydası ve hizmet gereği olduğu  yargısal kontrole açık biçimde ortaya konulmadan yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık görmemiştir. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 25/10/2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Süreksiz 2. unsurunun 1. fıkrasında yapılan değişikliğin incelenmiş Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Süreksiz 2. hususunun 1. fıkrasında “Bu Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki kaideler 1/1/2018 tarihinden evvel okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmaz.” kararı yer almaktadır.

Okul Servislerinde Şeffaf Cam

Yönetmeliğin 4. unsurunun 1. fıkrasının (i) bendinde okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli esirgeyici tertibat bulundurulacağı, (l) bendinde okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya hassas sensörlü sistemler bulundurulacağı, (m) bendinde okul servis araçlarında tüm koltukları görecek biçimde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün periyodik kayıt yapabilen kayıt aygıtı bulundurulacağı, (o) bendinde ise okul servis araçlarında iç yeri gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacağı kararlarına yer verilmiştir.

Öğrenci Taşıma Hizmetleri

25/10/2017 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile getirilen taşıtlarda aranacak koşullar tarafından geçiş kararını düzenleyen Süreksiz 2. unsurun 1. fıkrasının birinci halinde “Bu Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar 03/09/2018 tarihine kadar uygun hale getirilir. Fakat fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih 03/09/2018 olarak uygulanır.” kararı yer almış olup; anılan kararda yer alan tarihler 03/09/2019, 03/09/2020 ve 03/09/2021 olmak üzere değiştirilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat kararı gereği, Yönetmeliğin 4. unsurunun birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendinde yer alan koşullar tarafından Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiği 25/10/2017 tarihi itibariyle taşımacılara verilen 03/09/2018 tarihinden itibaren sürenin  birer yıl ertelemek suretiyle 03/09/2021 tarihine kadar uzatıldığı, lakin dava konusu Yönetmelik değişikliği ile  Yönetmeliğin 4. hususunun birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki kaidelerin 01/01/2018 tarihinden evvel okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmayacağı tarafında bir düzenleme yapıldığı anlaşılmış,  dava konusu Süreksiz 1. unsurun 2. fıkrası 2017 yılında yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile getirilen taşıtlarda aranacak koşullar istikametinden geçiş kararı niteliği taşımakta iken; dava konusu Yönetmelik değişikliği ile anılan unsurun geçiş kararı niteliğini kaybettiği ve 01/01/2018 tarihinden evvel okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlar istikametinden kalıcı bir muafiyete dönüştüğü anlaşıldığından bu haliyle  öğrenci taşıma hizmetlerinin tertipli ve inançlı hale getirilmesi hedefine terslik teşkil eden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)