“Öğretmenlerin Atama ve Yer Değişikliği Sürecindeki Aksaklıklar Giderilmelidir”

tarafından
52
“Öğretmenlerin Atama ve Yer Değişikliği Sürecindeki Aksaklıklar Giderilmelidir”

Eğitim-Bir-Sen,”Eğitimin temel sıkıntıları çözülmeli, kalıcı siyasetler üretilmelidir”diyerek eğitimin temel problemlerine dikkat çekti.

Salgının hayatı olumsuz etkilediği sıkıntı günlerde,eğitim çalışanlarının ortaya koyduğu azim ve kararlılık, kıymetli bir periyot olarak tarihe geçti, diyen Eğitim-Bir-Sen “Salgının sonlarına yanlışsız okulları açık tutmak iradesi, devamlılığın sağlanması ve ortaya çıkacak telafi yükünün azaltılması açısından yerinde bir karar olmuştur. Sıkıntı periyotlarda bile üzerine düşeni ziyadesiyle yerine getirmeye çalışan eğitimcilerin tahlil bekleyen problemleri, getirilen yenilikler ve tanınan haklarda eksik bırakılan tarafların varlığı, şiddet karşısındaki savunmasızlığı üzere, eğitimin niteliğini ve verimliliğini direkt etkileyen tüm mevzularda, başta hükûmet yetkilileri ve kanun koyucular olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes üzerine düşeni, elinden geleni yapmalı; eğitim çalışanlarının içinde bulunduğu durum göz önüne alınmalı, ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline sahip gidişata dur denilmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış olması çok değerli bir adım olmakla birlikte, muadil meslek kanunlarıyla mukayese edildiğinde kapsamının dar, tanınan hakların da geride olduğu bir gerçektir. Toplu kontrat masasında ‘çalışma yapılmasını karara bağladığımız’ mevzulardan biri olan 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışma ıslahat niteliğindedir, lakin adaletin gereği olarak kimi eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.” diye konuştu.

“Eğitim Çalışanlarının Düşen Alım Gücü Telafi Edilmelidir”

Türk-Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının ve kamu vazifelilerinin fiyatlarında oluşan kayıplar ve düşen alım güçleri telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Türk-Eğitim-Bir-Sen “Enflasyonun arttığı, hayat pahalılığının sabit gelirlileri ve tüketicileri bunalttığı, temel tüketim unsurları ve emtia fiyatlarının mahrumluk eşiğini yükseltip yoksulluk sayısını artırdığı bir eşikteyiz. Günlük hayatı zorlaştıran, yoksulluk hissini artıran, yokluk eşiğine yaklaştıran, itimat azaltıcı tesirini ağırlaştıran ekonomik sarsıntı, kamu vazifelileri başta olmak üzere, en çok sabit gelirlileri olumsuz etkilemektedir. İktisadın mikro ve makro seviye sayıları, enflasyon ve döviz oranları dikkate alındığında, kamu vazifelilerinin alım gücünün düştüğü net bir biçimde görülmektedir. Bu çerçevede, eğitim çalışanlarının ve kamu vazifelilerinin fiyatlarında oluşan kayıplar ve düşen alım güçleri telafi edilmelidir.”diye tabir etti.

“Ek Gösterge Konusundaki Eksiklikler Giderilmelidir”

Ek gösterge konusundaki eksikliklerin giderilmesine dikkat çeken Türk-Eğitim-Bir-Sen “Ek gösterge sayılarının artırılması konusundaki kararın, Memur-Sen’in çalışmaları ve eforları sonucunda yardımcı hizmetler sınıfı başta olmak üzere, hem bütün kamu görevlilerini kapsaması hem de 1992 yılından bugüne gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma olması bakımından elbet reformist bir özelliğe sahiptir. Ortaya konan bu değerli çalışma sonrası, hala açıklık getirilmesi gereken mevzular, giderilmesi gereken eksiklikler mevcuttur. Bunların giderilmesi kamu vazifelileri ortasında hiyerarşik ve adil sistemi sağlayacak ve memnuniyet üretecek bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu minvalde yönetici sınıfında yer alan enstitü-yüksekokul sekreteri, şube müdürü, ilçe müdürleri ve şeflerin ek gösterge sayıları da 3600’e çıkarılmalı; ek gösterge sayısı 3600’ün altında olan bütün kamu vazifelilerinin tazminat yansıtma oranları artırılmalıdır.”ded,.

Sözleşmeli Ve Fiyatlı Öğretmenlik Kaldırılmalı, Takımlı İstihdam Temel Alınmalıdır

Eğitim-Bir-Sen” Kamu işçi sisteminin temel yaklaşımı; insan onurunu öncelemek, insan haklarına saygılı olmak, saygın iş prensibine dayanan mali, toplumsal ve özlük hakları ile çalışma kaideleri olmalıdır. Bu eksende öğretmen istihdamında kontratlı öğretmenliğin temel istihdam hali olarak kabul edildiği algısını güçlendiren adımlar ve uygulamalar, büyük Türkiye argümanı ve amacıyla bağdaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından başka bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sıhhat ile işsizlik ortasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin prestijini zedeleyen kontratlı öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, kontratlı öğretmenler takıma geçirilmelidir.”diye konuştu.

Eğitimcilere Şiddete Karşı Yasal Düzenleme Yapılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen”Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında yahut verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet yahut tehdit kullanan şahıslara mahpus cezası verilmesi; eğitim kurumlarında misyon yapan işçiye karşı misyonları sırasında yahut vazifeleri hasebiyle işlenen taammüden yaralama hatasının tutuklama nedeni varsayılan kabahatlerden sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen cürümler sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan süreçlerde ve davalarda çalışanın talebi üzerine Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın tüzel yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır.” diye konuştu.

Yönetici Görevlendirme Mevzuatı Kalıcı Ve Sürdürebilir Hâle Getirilmelidir

Son yıllarda eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğinin daima değiştirilmesi, yine değiştirileceğine ve görevlendirme yordamının yeni baştan ele alınacağına dair her söyleme hayat vermekte; yöneticiler ortasında huzursuzluğa ve tedirginliğe yol açmaktadır” diyen Eğitim-Bir-Sen konuşmasına şöyle devam etti:”Eğitim yöneticiliği alanında sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir sistem inşa edilmelidir. Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele alınarak ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılarak takım unvanlı bir uzmanlık mesleği hâline dönüştürülmesiyle mümkündür. Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve okul başkanı olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır. Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullar/bölgeler ortasındaki nitelik farkının kapatılması, okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda yalnızca takımlı öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. Hala Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ulaşması için toplamda 100 bini aşkın öğretmen açığı var. Gereksinim olmasına karşın kâfi atama yapılmamakta, kâfi aday bulunduğu hâlde atama yapılarak muhtaçlık karşılanmamakta; bu durum ‘önce eğitim’ iradesiyle çelişmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yapılan bir sistemde, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli siyasetler yürürlüğe konulmalıdır. Öğretmen atamaları için uygulanan seçme, kıymetlendirme ve atama usulü fonksiyonunu yerine getirememektedir. Öğretmen atamaları için mevcut durumda uygulanan, KPSS ve kelamlı imtihandan oluşan atama prosedürü uzun yıllardır devam eden, toplumsal maliyet üreten, mağduriyetler oluşturan kronik problemler ve soru işaretleri barındırmaktadır. Komiteler yahut yetersiz değerlendirmeler marifetiyle adayların sıralamasına temel teşkil edecek eş değerliliği sağlayamayan, hedefini yerine getirmekte teknik kusurlarla mücehhez mülakat usulü, öğretmen adayı öğütmekte, mağdur üretmektedir. Bu nedenle, öğretmen atamaları ile ilgili karar verme süreçlerinde mülakat prosedürü kaldırılmalıdır.”.

Öğretmenlerin Yer Değişikliği Sürecindeki Aksaklıklar Giderilmelidir

Eğitim hizmeti bir bütün olarak değerlendirilmeli, hizmetli ve memurlarımızın hakları iyileştirilmelidir diyerek eğitimin bir bütün olarak kıymetlendirilmesine dikkat çeken Türk-Eğitim-Bir-Sen” Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hizmetlilerin özlük hakları iyileştirilmelidir. Ulusal Eğitim Bakanlığı takımlarında genel yönetim hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı ve öbür hizmet sınıflarında çalışanların eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan en aktif biçimde yürütülmesi için emek sarf ettiği gerçeği görülmeli; eğitim-öğretim sınıfı çalışanlarına tanınan haklar kendilerine de verilmelidir. Bu çerçevede, hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden Ulusal Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı takımlarında vazifeli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir. Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, genel yönetim hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı ve öteki hizmet sınıflarında yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve meslek prensipleri çerçevesinde mesleksel ilerlemelerini sağlayan en değerli araçlardan biri olan misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanları konusunda somut adım atılmalı, imtihan ve atama takvimi Bakanlık çalışma takvimine alınarak belirsizlik giderilmelidir.” dedi. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)  Kaynak : Bülten