Öğretmenler İş Bırakma Hareketi

tarafından
41
Öğretmenler İş Bırakma Hareketi

Öğretmenler İş Bırakma Hareketi için hazırlanıyor. Eğitim ve ilim İşçileri Sendikası tarafındLahza yapılLahza açıklamada, öğretmenlerin yasal olarBeyaz Amel bırakma hakkının bulunduğu, Amel bırakLahza memurlMesafe verilen cezaların ise mahkemelerce iptal edildiğini bildirdi.

halk vazifelilerinin, sendikalarının aldığı kararlar doğrultusunda toplu hareket hakkına sahip oldukları; milletlerarası mukavelelerde, insLahza hakları kontratlarında, AnaYasa ve mahkeme kararlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacBeyaz formda tanınlandığını belirDeri Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Bu bahiste Fazla sayıda Avrupa İnsLahza Hakları Mahkemesi (AİHM), Danıştay ve idari yargı kararı bulunmaktadır. 151 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3. hususunda halk vazifelileri örgütlerinin gayesinin, halk vazifelilerinin çıkarlarını savunmBeyaz ve geliştirmek olduğu, halk çalışanlarının çıkarlarını savunmBeyaz maksadıyla etkinliklerde bulunabilecekleri düzenlenmiştir. Anayasa’nın “Milletlerarası Antlaşmaları Müsait Bulma” başlıklı 90. unsurunun nihayet fıkrası; “Usulüne nazaran yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun kararındadır. Bunlar hakkında Anayasaya karşıtlık argümanı ile AnaYasa Mahkemesine başvurulamaz. Yöntemine nazaran yürürlüğe konulmuş Temel hBeyaz ve özgürlüklere ait milletlerarası antlaşmalarla kanunların tıpkı mevzuda farklı kararlar içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma kararları temel alınır.emredici kararını içermektedir. Bu düzenleme ile İLO mukavelesinin kanun kararında olduğu tartışmasızdır” dedi.

Öğretmenler İş Bırakma Aksiyonu Yapabilir Mi, ILO Mukavelesi Ne Diyor

“87 sayılı ILO Kontratı, Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ait sözleşmedir” diyen Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Sözleşmenin birinci kısmındaki unsurlarda örgütlenme özgürlüğü düzenlenmiştir. Bu kısımda yer alLahza 3/1. unsur; “Çalışanların ve patronların örgütleri tüzük ve İç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, Yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve Amel programlarını belirlemek hakkına sahiptirler.”, Aynı bölümŞöhret 8/2 unsuru; “Yasalar bu mukavele ile öngörülen teminatlara ziyan verecek halde uygulanamaz.” Örgütlenme Hakkının Korunması kısmında yer alLahza 11. unsur; “Hakkında bu mukavelenin yürürlükte bulunduğu Milletlerarası Çalışma ÖrgütünŞöhret her üyesi, çalışanların ve patronların örgütlenme hakkını serbestçe kullanmalarını sağlamBeyaz hedefiyle Gerekli ve Müsait bütŞöhret tedbirleri almakla yükümlüdür.” düzenlemelerini içermektedir. Türkiye 1992 yılında bu mukaveleyi onaylamış, 8 OcBeyaz 1993 tarih, 93- 3967 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile de tarzına Müsait yürürlüğe koymuştur. Bu karar 25 ŞubBeygir 1993 gün, 21507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarBeyaz yürürlüğe girmiştir” tabirlerine yer verildi.

Öğretmenler İş Bırakma Hareketi Yapabilir Mi ?

Sendikal Faaliyetlerin Engellenmesi TCK’da Yasaklanmıştır

Görüldüğü üzere; 87 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3/1 unsuru, halk çalışanlarının örgütlenme ve aktiflikte bulunma özgürlüğünü; birebir unsurun 2. fıkrası, halk makamlarının bu hakkı sınırlayacBeyaz yahut kullanılmasına Mani olacBeyaz nitelikte her türlü müdahaleden sakınmaları gerektiğini düzenlemiştir. Kontratın 8/2 unsuru de İç hukukta, mukavele ile öngörülen teminatlara ziyan verecek nitelikte yasal düzenleme yapılamayacağına, uygulamada da bu hakların kısıtlanamayacağına yer vermiştir. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 28. hususu çalışLahza ve patron örgütlerinin, topluluk hukuku, Ulusal yasalar ve uygulamalMesafe nazaran toplu mukaveleler müzadefa etme, imzalama, menfaBeygir çatışması halinde grev dâhil, kendi çıkarlarını korumBeyaz için toplu hareket yapma hakkını düzenlemiştir. AnaYasa ve insLahza hakları kontratları ile teminat altına alınLahza sendikal aktiflik hakkı Türk Ceza Kanunu ile de müdafaaya alınmış, TCK’nin 118. hususunda sendikal faaliyetin engellenmesi yasaklanmıştır. Avrupa İnsLahza Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsLahza Hakları Sözleşmesi’nin 11. hususu kapsamında, sendikal aksiyon ve etkinlikler nedeniyle verilen cezaları, kontrata muhalif bulmuştur. AİHM; KESK’e bağlı sendika üyelerinin müracaatlarında, AİHS’nin 11. hususunun sendikanın yapacağı toplu aksiyonlar yoluyla, sendika üyelerinin mesleksel çıkarlarını savunma özgürlüğünü teminat altına aldığını, sendika üyeleri tarafındLahza gerçekleştirilecek olLahza bu hareketlere taraf devletlerin müsaade vermesi gerektiğini, 11. hususta grev yapma hakkı Aleni bir biçimde Anlatım edilmemişse de bu hakkın tanınmasının, en Kıymetli sendikal haklardLahza bKocamLahza olduğunu, genel bir grev yasağının mukavelenin 11. unsurunun ihlali manası taşıdığını, sendika üyelerinin grev ve hareketlere katıldıkları için disiplin cezası ile cezalandırılmalarının sendikal hakları kullanmaya yönelik caydırıcı bir niteliğe sahip olduğunu, yasaklfakBeygir ve engellemelerin demokratik bir toplumda Gerekli olmadığını tespit etmiştir. (Karaçay – Türkiye,  Satılmış ve Öbürleri – Türkiye,  UrcLahza ve Öbürleri – Türkiye, KESK üyesi Güç Bina Yol Sen – Türkiye)

Öğretmenler İş Bırakma Hareketi Yapabilir Mi ?

Öğretmen İş Bırakma Hareketi Yaparsa Ne OlTümör ? 

Benzer Aksiyonlar Yasal ve Legal Kabul Edilmiştir

Benzer hareketler, Danıştay ve yönetim mahkemeleri tarafındLahza da yasal ve yasal kabul edilmiştir. Danıştay; sendika üyelerinin sendikaların yetkili heyetlerince alınan, üretimden gelen güçlerini kullanma çağırısına uyarak,  davacının sendikal aktiflik kapsamında misyona gelmemesi fiilinin mazeret olarBeyaz kabulünŞöhret gerektiği istikametindedir. Faaliyet nedeniyle vazifeye gelmemenin disiplin hatası ile cezalandırılmasını hukuka karşıt bulmuştur. Sendikal kararlar gereği değişik tarihlerde gerçekleştirilen İkaz grevleri ve Amel bırakma kararlarına uyarBeyaz işe gitmeyen üyelerimize verilen disiplin cezaları, yönetim mahkemelerince iptal edilmiştir. Konuya ait yargı kararlarında, Özellikle halk çalışanlarının Amel bırakma aksiyonlarından Dolayı uğradıkları soruşturmalar sonucu verilen disiplin cezalarının iptali istemli davalarda, AnaYasa Mahkemesi ve Danıştay, İŞ BIRAKMALARI SENDİKal MÜSAADE ve MAZERET MÜSAADESİ olarBeyaz değerlendirmiştir. Sendika üyelerinin, sendikaların aldığı karMesafe uyarak, hizmet üretmemesi sendika üyeliğinin Natürel sonucudur. Bu durumun Temel hBeyaz ve özgürlükler kapsamında, yasalar, genelgeler, yargı kararları ile garanti altına alındığı tartışmasızdır. İdari makamların engelleme teşebbüsleri Türk Ceza Kanunu’nun 118. unsuruna terstir. (BSHA – ilim ve sıhhat Haber Ajansı)