Öğrenci Affı 2022 Ayrıntıları Açıklandı

tarafından
47
Öğrenci Affı 2022 Ayrıntıları Açıklandı

Öğrenci Affı 2022 Ayrıntıları Açıklandı. Öğrenci Affı Neler Getiriyor ? Öğrenci Affı YÖK Açıklaması 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Öğrenci Affı uygulama prensiplerini açıkladı. İşte öğrencilerin merak ettiği tüm detaylar

Öğrenci Affı 2022 YÖK Uygulama İlkeleri

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ UNSUR 83 UYGULAMA İLKELERİ

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Unsur 83 eklenmiş ve bu hususun uygulanmasına ilişkin tarz ve asılları belirleme konusunda Yükseköğretim Konseyine yetki verilmiş olup söz konusu hususun uygulanmasına ilişkin yol ve asıllar 18.07.2021 tarihliYükseköğretim Genel Heyet Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü hususunun yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki metot ve asıllara göre uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖK, öğrenci affı 2022 kireterlerini açıkladı

7417 Sayılı Kanunun 35’inci hususu ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü unsuru kapsamında,

1) Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan taammüden öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel hücum (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları yahut 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun 71 inci unsurunda yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatları, geçersiz yahut gerçeğe muhalif evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç,

Öğrenci Affı Müracaat Detayları

a) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Kol Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenlerin,

b) Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların,

bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07/11/2022 tarihine kadar, ilişiklerinin kesildiği yahut kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü unsuru hükümlerinden yararlanabileceklerine,

2) Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü hususunda yer alan temellere göre, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine,

3) Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar ortasında yapılan protokol uyarınca açılmasına Yükseköğretim Şurası tarafından müsaade verilen önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü hususu hükümlerinden yararlanabileceklerine,

4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü unsurunda öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine,

5)Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı asıllı statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış

yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü hususu hükümlerinden yararlanabileceklerine,

6) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü husus kapsamından yararlanamayacaklarına,

7) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin çift anadal programına tekrar kayıt yaptıramayacaklarına,

8) Mesleksel eğitim fakültesi, ticaret ve turizm eğitim fakültesi, teknik eğitim fakültesi üzere kapatılan yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen yahut bu fakültelerdeki programlara yerleşen öğrencilerin Üniversite Senatosunca belirlenecek yol ve asıllar doğrultusunda birer koordinatör fakültede intibaklarının yapılmak suretiyle eğitimlerine devam edebileceklerine ve mezuniyeti hak etmeleri durumunda diplomalarının, birinci kayıt hakkı kazandıkları fakülte ismiyle düzenlenmesine,

9) Öğrenci alımı durdurulan yahut kapatılan ön lisans, lisans yahut lisansüstü programlardan ilişiği kesilen yahut bu programlara yerleşen öğrencilerden,

Öğrenci Affı

a) Ebelik, hemşirelik üzere 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği kesilenler için; üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte yahut yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri bu fakülte yahut yüksekokullarda tamamlayabileceklerine ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık programların diplomalarının verilmesine,

b) Öğrenci alımı durdurulan yahut kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin üniversitedeki tıpkı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam etmelerine yahut üniversiteye giriş yılı itibariyle birebir ya da farklı il’de bulunan başka bir yükseköğretim kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla ikinci öğretim programına geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması uygulanmamasına,

c) Daha önce eğitim süresi 4 yıl olup sonradan eğitim süresi artırılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin, daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülmek suretiyle üniversitedeki mevcut programa intibaklarının yapılarak eğitimlerine devam etmelerine, Eczacılık fakültesinin eğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması nedeniyle, bu programlardan ilişiği kesilerek başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut beş yıllık programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine devamına,

d) Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren Biyoloji, Coğrafya, İdeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Lisanı ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olarak düzenlenmesi nedeniyle söz konusu programların 5 yıl (10 yarıyıl) eğitim verdiği dönemde ilişiği kesilen ve başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut dört yıllık programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine devamına,

e) Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili üniversitesinin yetkili şuraları tarafından eşdeğer bir programa intibakının yapılmasına,

f) Yaykur, Mektupla Öğretim üzere eğitim veren kurumlardan ilişiği kesilenlerin Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim programlarına başvuru ve kayıt hakkı verilmesine,

10) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile ortak ön lisans yahut lisans eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden Türkiye’deki üniversiteden ilişiği kesilenlerin, ismi geçen kanunla ilgili işlemlerinin üniversitesi tarafından yürütülmesine; bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanların;

a) Üniversitesinde tıpkı yoksa eşdeğer bir program bulunması halinde bu programa devam etmesine,

b) Birebir yoksa eşdeğer program bulunmayanlardan ilgili yıldaki ÖSYS puanı ile 5 tercih alınarak ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından Yükseköğretim Konseyine gönderilerek, Yükseköğretim Konseyi tarafından yerleştirilmesine,

c) Öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını sağlamaması durumunda Anadolu, Ankara, Atatürk yahut İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim programlarından tercih ettiği programa kayıt hakkı verilmesine,

11) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Enstitüdeki eşdeğer programlara intibakının yapılmasına,

12) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu husustan yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine yahut istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına intibak ettirilebileceklerine,

13) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) uyarınca,

a) Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna,

b) Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen fakat kayıt yaptırmayan (yatay geçiş yapanlar hariç) öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna,

Kapatılan Üniversiteler 2022

c) Rastgele bir nedenle bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyen öğrenciler ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından 23 Temmuz 2016 tarihinden önce ilişiği kesilen, kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin ise 07 Kasım 2022 tarihine kadar kapatılan yükseköğretim kurumlarının işlemlerini yürütmek üzere koordinatör olarak belirlenen aşağıdaki üniversitelere başvurmalarına ve işlemlerinin bu üniversiteler tarafından yürütülmesine,

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa) Canik Başarı Üniversitesi (Samsun), Fatih Üniversitesi (İstanbul) , Gediz Üniversitesi (İzmir),  İpek Üniversitesi (Ankara),
İzmir Üniversitesi (İzmir), Melikşah Üniversitesi (Kayseri), Mevlana Üniversitesi (Konya),
Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul) Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır), Şifa Üniversitesi (İzmir), Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

Kapatılan Üniversiteler Hakkında Koordinatör Üniversiteler

Bursa Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Zirve Üniversitesi (Gaziantep) Gaziantep Üniversitesi

14) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) gereği Kapatılan yükseköğretim kurumlarından,

a) Tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş lakin başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin işlemlerinin koordinatör üniversitesi tarafından yürütülmesine,

b) Mezun aşamasına gelmemiş ve rastgele bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş öğrencilerin ise anılan kanunun başvuru süresi bittikten sonra koordinatör üniversitelerden alınacak bilgilere göre diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesine, bu nedenle bu durumdaki öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlamalarına,

c) Kapatılan yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarındaki öğrencilerin koordinatör üniversiteye başvurmalarına ve işlemlerinin koordinatör üniversite tarafından yürütülmesine,

d) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamındaki öğrencilerin ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemesi gerektiğine, anılan kanunla dönen öğrencilerin burslarının devam edemeyeceğine,

15) 6756 sayılı Kanun (669 sayılı KHK) kapsamında olup diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrencilerin Yükseköğretim Heyetine başvurmasına,

16) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili devam koşullarının yükseköğretim kurumunun ilgili heyetleri tarafından karara bağlanmasına,

17) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı yahut ilişiğinin kesildiği ön lisans, lisans yahut lisansüstü programın üniversite bağlantısının değişmiş olması halinde, söz konusu programın aktarıldığı yükseköğretim kurumuna başvurulmasına,

18) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü hususundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı prestijiyle tıpkı yahut farklı bir diploma programının tıpkı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir” hükmünün uygulanmasında;

a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ilişkin merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan yahut öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularının “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ortasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Kol ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Asıllarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine,

b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma programının” birebir türden taban puanına eşit yahut yüksek olanların, söz konusu farklı programa, ilgili yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecek tarz ve temellere göre yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

c) DGS puanı ile yalnızca DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğine, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,

d) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin sırf 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Seviyesinde Geçi, Çift Anadal, Yan Dal

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ortasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Kol ile Kurumlar Ortası Kredi Transferi Yapılması Temellerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmasına,

19) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü hususu kapsamında bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananların başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans yahut lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabileceklerine, yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmamasına, fakat hususa ilişkin başvuru tarihlerinin ilgili üniversiteler tarafından öğrencilere duyurulmasına ve öğrencilerin duyurulan tarihlerde ismi geçen üniversitelere başvuru yapabilmelerine,

20) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerine,

21) Hala örgün ön lisans yahut lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun tıpkı anda tıpkı düzeyde başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde kayıtlı oldukları programla tıpkı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin hala devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu yahut kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerine,

22) Hala tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca yalnızca bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin hala devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları yahut kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine,

23) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir adedine kayıt hakkının olduğuna,

24) Belli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları nedeniyle kaydı yapılamayan yahut kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak, ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen öğrencinin ilgili yılda programın puan türünde yükseköğretim kurumlarında Türkiye geneli en düşük taban puanı sağlaması kaydıyla başka bir programa devam imkanı tanınmasına, üniversitede emsal bir programın yer almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak Yükseköğretim Heyeti tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek bir programa yerleştirilmesine,

25) Vakıf yükseköğretim kurumlarının burslu programlarına yerleşerek kayıt yaptırmayan yahut bu programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin burs imkanının devam edip, etmeyeceğinin yükseköğretim kurumunun ilgili heyetleri tarafından değerlendirilmesine,

26) Öğretim lisanı Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim lisanı büsbütün yabancı lisan yahut en az %30 yabancı lisan olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı lisan yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede varsa öğretim lisanı Türkçe olan programda eğitimine devam etmesi, öğretim lisanı Türkçe program olmaması durumunda öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle birlikte başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesine,

27) Tıpta uzmanlık, tıpta yan kol uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi hariç araştırma görevlisi takımlarından ilişiği kesilenlerin, araştırma görevlisi takımına dönemeyeceğine lakin istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt olabileceklerine, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş İmtihanı (TUS), Tıpta Yan Kısım Uzmanlık Eğitimi Giriş

Öğrenci Affı YDUS, DUS, EUS

Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş İmtihanı (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş İmtihanı (EUS) sonucunda araştırma görevlisi iken kendi isteğiyle yahut rastgele bir nedenle ilişiği kesilen ve yükseköğretim kurumlarına başvurarak aftan yararlanacak öğrencilerin 657 sayılı Kanunun 48 inci hususundaki şartları sağlamaları halinde, eğitim yapacağı anabilim kısmı yahut bilim kısmı ilgili kurumu tarafından bildirilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü unsuru çerçevesinde araştırma görevlisi takımı verilmesi talep edilmesi halinde, Yükseköğretim Şurası tarafından ilgili anabilim kısmına takım aktarma müsaadesi verilmesine ve intibaklarının sağlanmasına,

28) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü unsuru uyarınca yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren azami süresinin başlamasına, program süresinin ise “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Hisseleri ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan hükümlere göre belirlenmesine,

29) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü unsuru uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için rastgele bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına,

30) Kayıt yaptırıp 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrencilerden 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılına yatay geçiş yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıyeten katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekmediğine,

31) Anılan Kanun uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler için “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Hisseleri ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı” hükümlerinin uygulanmasına,

32) Birinci fıkra kapsamında yine öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci unsurundaki adap ve asıllara göre yapılabileceğine, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerine,

33) Bu Yol ve Asılların uygulanması sürecinde karşılaşılan sıkıntıların acilen çözülebilmesi için Yürütme Konseyine yetki verilmesine karar verilmiştir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) Kaynak – YÖK