MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarış İmtihanı Duyurusu

tarafından
52
MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarış İmtihanı Duyurusu

MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Müsabaka İmtihanı Duyurusu

Kamu yönetimlerinin strateji geliştirme ünitelerinde istihdam edilmek üzere özel yarış imtihanı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Genel idare kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu
yönetimlerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme ünitelerinde Genel Yönetim Hizmetleri
Sınıfının 6-9 uncu takım dereceleri ile konumlarında çalıştırılmak üzere özel müsabaka sınavı
ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel müsabaka imtihanı; Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak kelamlı imtihandan oluşmaktadır. Yerleştirme
yapılacak takım ve durumların ilişkin olduğu yönetimlerin listesi ile malî hizmetler uzmanlığı
mesleğinin nitelikleri, vazife, yetki ve sorumluluklarına ait detaylı bilgiler Bakanlığın resmî internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr/) yer almaktadır.

I – İmtihan Müracaat Şartları

Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Müsabaka İmtihanına katılabilmek için;
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel koşulları taşımak,
2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi
yahut yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
3 – İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış
olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),
4 – ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme Sınavı
(KPSS) KPSSP48 puan cinsinden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,
5 – İmtihan fiyatını ÖSYM’nin internet sayfasında yahut taşınabilir uygulamalarında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine yatırmış olmak,
6 – İmtihana müracaat süreçlerini eksiksiz bir formda tamamlamış olmak,
kuralları aranır.

II – İmtihan Başvurusu

Sınava ön müracaatlar, 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri ortasında elektronik ortamda
ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 400 takım ve konumun yirmi katı aday (8000
aday) KPSSP48 puan tipinden en yüksek puandan aşağıya yanlışsız sıralanacak, sıralamadaki en
son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek en son müracaat yapacak
adaylar belirlenecektir. Ön müracaat sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Ön müracaat sonucu sıralamaya giren adayların kesin müracaatları 10-16 Kasım 2022
tarihleri ortasında ÖSYM müracaat merkezleri aracılığıyla yahut taşınabilir uygulamalarından veya
ferdi olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında
ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç müracaat günü 22 Kasım 2022 tarihi
olacaktır.
İmtihana ön müracaat ve son müracaat, imtihanın uygulanmasına ait bilgiler, ön başvuru
fiyatı, imtihan fiyatı ve bu fiyatların yatırılmasına ait konular müracaat tarihlerinden önce
ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

III -Sınav Tarihi, Yeri Ve Başlama Saati

Yazılı imtihan ÖSYM tarafından 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav
10.15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına
alınmayacaklardır.

IV – İmtihan Şekli

Sınavda adaylara, her bir bahis kümesi prestijiyle 15’er soru olmak üzere toplam 60 sorudan
oluşan çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin
bahisleri aşağıda belirtilen biçimde olacaktır:
a) İktisat:
1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Milletlerarası İktisat,
3) Memleketler arası Ekonomik Bağlantılar ve Kuruluşlar.
b) Maliye:
1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Siyaseti,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Asılları.
c) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku,
2) Yönetim Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku,
5) Uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç),
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
ç) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe,
2) Malî Tahlil ve Raporlama.

V – Yazılı İmtihanın Değerlendirilmesi

Yazılı imtihan sonuçlarının kıymetlendirilmesi sırasında yalnız yanlışsız yanıtlar göz önünde
bulundurulacak, yanlış yanıtlar dikkate alınmayacaktır.
Yazılı imtihan sonuçları, (b) ve (c) mevzu kümeleri için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) mevzu grupları
için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazılı imtihan sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak alınacak (400) takım ve durumun dört katı (1600) aday Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yapılacak kelamlı imtihana çağrılacaktır. 1600 üncü adayla tıpkı puanı alanlar da sözlü
imtihana çağrılacaktır.
Yazılı imtihan sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine
ayrıyeten imtihan sonuç evrakı gönderilmeyecektir. Adaylar imtihan sonuçlarını ÖSYM’nin internet
sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI – Kelamlı İmtihan Ve Değerlendirilmesi

Sözlü imtihanın yeri, günü ve saati ile imtihana katılacakların listesi yazılı imtihan sonuçlarının
açıklanmasından sonra Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Adayların kelamlı imtihana katılabilmeleri için, yazılı imtihan sonuçlarının açıklanmasını müteakip
Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Kelamlı İmtihan Müracaat Formunu doldurmaları
mecburidir. Kelamlı imtihan, adayların;
a) İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,
b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
istikametlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı imtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, komite lider ve üyelerinin yüz (100) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması kaidedir.
Kelamlı imtihanda başarılı olanlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur.

VII -Sınav Sonucunun Kıymetlendirilmesi, Tercih Ve Yerleştirme

Yazılı ve kelamlı imtihanda başarılı olan adayların özel yarış imtihanı puanı, bu sınavlarda
aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.
ÖSYM, özel yarış imtihan puanı en yüksek olandan başlayarak adayların muvaffakiyet sırasını
tespit eder. Özel yarış imtihan puanının eşitliği halinde yazılı imtihan puanı yüksek olan adaya,
bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Yazılı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini
Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan İmtihan Müracaat ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği
biçimde yaparlar.
Adaylar özel müsabaka imtihanındaki muvaffakiyet sıraları ve yaptıkları tercihlere nazaran ÖSYM
tarafından yönetimlere yerleştirilirler.
Yerleştirme yapılacak kamu yönetimleri, boş takım ve durum sayıları, tercih ve
yerleştirme süreçleri ile öteki konular hakkında detaylı açıklamalara Bakanlığın resmî internet
sitesinde yer alan İmtihan Müracaat ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII – İmtihan Sonucunun Kıymetlendirilmesi, Tercih Ve Yerleştirme

Adaylar münasebetlerini belirtmek suretiyle imtihan ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak
itiraz edebilirler. İtirazlar, Müracaat ve Tercih Kılavuzunda belirtilen müddetler ve kurallar dâhilinde
yazılı imtihan ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, kelamlı imtihan için Bakanlığa yapılır.

IX – Öteki Konular:

a) Adaylar, yazılı ve kelamlı imtihanında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve
geçerli bir kimlik dokümanını (fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik müddeti dolmamış fotoğraflı pasaportlarını yahut İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli
olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” yahut “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”
Süreksiz Kimlik Belgesi) yanlarında bulunduracaktır. Bunların dışındaki, şoför dokümanı, meslek
kimlik kartları vb. öbür tüm evraklar imtihana giriş için geçerli dokümanlar olarak kabul
edilmeyecektir.
b) Özel yarış imtihanını kazananlardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu biçimde kamu yönetimlerini yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları
çalıştıkları kurumlara bildirilir.
İlan olunur. (BSHA)