Sıhhat Sistemi İle İlgili Talepler Devam Ediyor!

tarafından
48
Sıhhat Sistemi İle İlgili Talepler Devam Ediyor!

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Kelam Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” sloganıyla düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi’nin ikinci günü 25 Haziran 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda başladı.

Öğle ortasının ardından mali ve denetleme raporları okunup görüşüldü ve ibra edildi, iddiası bütçe ile karar teklifleri okunup oylandı, 2022-2024 şura aday başvuruları alındı. Kongre dilek, istek ve tekliflerin sunulması ile son buldu.

Öğle ortasında “Emek Bizim Kelam Bizim, Sıhhat Hepimizin” başlıklı bir basın açıklaması düzenlendi.

TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından okunan basın açıklaması metni şöyle:

“Emek Bizim Kelam Bizim, Sıhhat Hepimizin”

TTB Emek Bizim Kelam Bizim, Sıhhat Hepimizin diyerek şöyle konuştu;” Sıkıntı günlerden geçiyoruz. Yaşamak sıkıntı, insanca yaşamak çok daha sıkıntı, çalışmak sıkıntı, hekimlik yapmak sıkıntı. Tabiatıyla bir zorluk değil bu elbette; dayatılmış bir zorluk, başımıza örülmüş bir zorluk. Milyonlar kimi vakit sesli ancak daha çok sessiz çığlıklarını keyfinden atmıyor. Bu çığlıklar bize ülkemizde siyasal, ekonomik ve sıhhat ortamının artık tam olarak çöktüğünü tekrar tekrar hatırlatıyor. Eşitsizlikler had safhaya çıkmış, açlık yaygın bir durum haline gelmiş, şiddet gündelik hayatın olağan bir modülüne dönüşmüş, adaletsizlik alıp başını gitmiş, özgürlük ve demokrasiye dair söylenecekler sayfaları doldurabilecek seviyeye gelmiştir. Tam da bu kurallarda çalışmaya ve hekimlik yapmaya çalışan bizler de kendi özgünlüğümüzle bu ortamdan hissemize düşeni ziyadesiyle almaktayız. Kapitalist sistemin neoliberal siyasetlerinin başta ekonomik, siyasal ve sıhhat olmak üzere her açıdan çöktüğü bir süreci yaşıyoruz. COVID-19 pandemisi, bu türlü bir afetle başa çıkma konusunda Türkiye’de ve dünyada da var olan sistemlerin tahlilsiz kaldığını, yeni bir toplumsal sistemin ve sıhhat sisteminin inşa edilmesi gerektiğini işaret etmektedir. Neoliberal siyasetler sıhhati metalaştırmış ve ticarileştirmiştir; hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteri olduğu sıhhat sistemi artık tam olarak uygulamaya konmuştur. Sıhhat harcamalarında her geçen yıl artış yaşanmasına karşın, hasta ve hastalık sayısı giderek artmaktadır. Bunun temel sebebi mevcut sıhhat sisteminin insan sıhhati yerine sermayenin karlılığını önceleyecek biçimde dizayn edilmiş olmasıdır. Şu an var olan ekonomik ve siyasal kriz toplum sıhhatini önemli bir biçimde tehdit eder boyuta gelmiştir. Bunun için de yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ve yeni bir sıhhat sistemi gereklidir.”

Türk Tabipleri Birliği Yeni Bir Sıhhat Sistemi için taleplerini şöyle sıraladı;

  1. Türk Tabipleri Birliği’ne nazaran toplumun sağlıklı olabilmesi; fakat sıhhate bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için toplumun ekonomik, siyasal, ekolojik, fizikî, ruhsal ve toplumsal uygunluk halinin tam sağlanacağı eşitlikçi, demokratik, toplumcu bir sıhhat sistemi var edilmelidir.
  2. Emeğimizin değersizleştirildiği, çalışma şartlarının giderek kötüleştiği, özlük haklarımıza yönelik akınların şiddetinin arttığı bu bizleri tüketen, göçe zorlayan, intihara sürükleyen sıhhat sistemi miadını doldurmuştur. Tüm sıhhat çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı, sıhhat hizmeti üretmekten yine memnun olacağımız çalışma şartları sağlanmalıdır.
  3. Sağlık toplumsal bir olgudur. Türk Tabipleri Birliği, toplumcu sıhhat perspektifinden siyasetlerini yürütür. Yeni sıhhat sisteminde birinci basamak sıhhat örgütlenmesi bütünlüklü, kamusal, toplum sıhhatini önceleyen nitelikte yapılandırılmalıdır.
  4. Yeni sıhhat sisteminde ilaç, tıbbi aygıt ve özel sıhhat kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Hıfzıssıhha Enstitüsü modernize edilerek tekrar açılmalıdır.
  5. Kamu-özel paydaşlığı ile yapılan kent hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastaneleri siyasetinden büsbütün vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sıhhat hizmetleri; bilime ve toplum sıhhatine uygun kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.
  6. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi nitelikli hale getirilmelidir. Liyakat, bilimsel çalışma ve adalet duygusu ile takımlar açılmalı, özgür ve özerk üniversite yapılarına kavuşmalıdır.
  7. Yeni sıhhat sisteminde bilim ve teknoloji kâr emeliyle değil; mevcut ve gelecekteki toplumsal gereksinime nazaran kullanılıp geliştirilmelidir.
  8. Özelleştirmenin sonucu sayıları gitgide artan özel hastaneler ise tabipler açısından tam bir emek sömürüsü merkezi haline gelmiştir. Özel hastaneler de kamulaştırılarak tabip ve sıhhat çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sıhhate erişim hakkı, ek fiyat ödenmeden sağlanmalıdır.
  9. Özellikle genç doktorların yurtdışına göç etmesine neden olan tüm ögeler ortadan kaldırılmalı, bu topraklarda hekimlik yapmanın gururu her bir meslektaşımıza geri verilmelidir.