Hekim Mesleksel Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber

tarafından
45
Hekim Mesleksel Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber

Doktor Mesleksel Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber. Kamuda Vazife Yapan Doktorlar Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek !

Malpraktis Yasası

Türk Tabipler Birliği Tabip Mesleksel Sorumluluk Sigortası Hakkında yeni bilgileri aktardı. İşte o açıklama,

“Kamuda vazife yapan tabiplerden tarafımıza iletilen sorular, kamuoyunda “Malpraktis Yasası” olarak anılan 3359 sayılı Sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılan Ek Husus 18 düzenlemesi karşısında tabiplerin, mecburî mesleksel sorumluluk sigortalarını yaptırmaya devam edip etmeyecekleri konusunda tereddüt yaşadığını göstermektedir. Bu tereddüdün yaşanması, son derece anlaşılırdır. Çünkü bilindiği üzere bu unsur düzenlemesine nazaran; kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan tabip ve diş doktorları ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamaları nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminatın ilgili sıhhat çalışanına rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleksel Sorumluluk Şurası tarafından karar verilecektir”

Doktor Mesleksel Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber

Malpraktis Davalarında Kasıt Yoksa

“Bu düzenleme, Sıhhat Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda “malpraktis davalarında kasıt olmadıkça, tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan” kanun hususu olarak duyurulmuştur. Şu hâlde (hekimlerin ve öbür sıhhat çalışanlarının aksiyonlarının çok çok büyük bir kısmı taksirli olduğuna, yani kasıt içermediğine göre) yönetim tarafından rücu edilen tazminat ödemesi istisnai olacaktır. Ancak 1219 sayılı Yasa’nın Ek Unsur 12 düzenlemesine nazaran, ister özel sıhhat kurum ve kuruluşlarında çalışsın, ister kamu kurum ve kuruluşlarında misyon yapsın, isterse mesleğini özgür olarak icra etsin tüm tabipler, tıbbi berbat uygulama (malpraktis) nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek ziyanlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu husustaki zarurî sigortaları yaptırmayanlara, mülki yönetim amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için (5.000) beş bin Türk Lirası idari para cezası verileceği de birebir hususta düzenlenmiştir. Bu unsur motamot yürürlüktedir”

Zorunlu Tabip Sigortası Primleri

“Her ne kadar 3359 sayılı Yasa’nın Ek Husus 18 düzenlemesi şimdi kanun teklifi iken Sıhhat ve Adalet Kurullarında yapılan görüşmelerde, bu bahse dikkat çekilerek özel sigorta şirketlerine aktarılan bu primlerin anlamsız hale geleceği; kamunun tazminat meblağlarını finansmanında sürdürülebilirliğin de sağlanması bakımından -zorunlu sigorta düzenlemeleri yapılmadan evvelki tarihlerden bu yana TTB tarafından lisana getirilen- özel sigortacılık anlayışından vazgeçilip bu emelle kamusal fon oluşturulması gerektiği bir kere daha söz edilmiştir. Ne var ki düzenlemenin sigorta boyutu üzerinde hiç durulmamıştır. Bir yandan yasanın bu halde eksik çıkarılması, bir yandan da 1219 sayılı Yasa Ek Husus 12 kararının varlığını muhafazası, kamu kurum ve kuruluşlarında vazife yapan doktorlarımızın de mesleksel sorumluluk sigortası yaptırmaya devam etmelerini mecburî kılmaktadır” (BSHA)